สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) พัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ขึ้น – ลงขนาดเล็ก แบบเครื่องยนต์ผสม (Hybrid Electrical – Fuel Engine) ที่มีขีดความสามารถบินนานกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที ร่วมกับ บริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ในห้วง 19-23 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาคณะผู้บริหาร นักวิจัยและพัฒนาของ สทป. ได้เข้าร่วมทำการทดสอบสมรรถนะ และขีดความสามารถของอากาศยานไร้คนขับ ขึ้น – ลงขนาดเล็ก แบบเครื่องยนต์ผสม (Hybrid Electrical – Fuel Engine) Multi Rotor รุ่น Skyfront Perimeter 4 ร่วมกับบริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี
ความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ขึ้น – ลงขนาดเล็ก แบบเครื่องยนต์ผสม (Hybrid Electrical – Fuel Engine) Multi Rotor รุ่น Skyfront Perimeter 4 ในครั้งนี้ สามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาอื่นๆ เพื่อการผลิตและขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรมและผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Utilization to Commercialization: RUC) เพื่อสร้างประโยชน์และสร้างรายได้เพื่อความมั่นคงให้กับประเทศต่อไปในอนาคต