ศูนย์ฝึกอบรมภาคอากาศ

ศูนย์ฝึกอบรมภาคทฤษฎี

ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ DTI-UTC

ชั้น 6 อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 47/433 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

+66 830 997 158 Mon – Fri, 8:30-16:30

ติดต่อเรา