หลักสูตรรับรองการครูการบินอากาศยานไร้คนขับ (MULTI-ROTOR)

  • ภาคทฤษฎี จำนวน 30 ชั่วโมง
  • ภาคอากาศ จำนวน 14 ชั่วโมงบิน
  • ภาคฝึกจำลอง Simulator จำนวน 4 ชั่วโมงบิน
  • Gain Experience จำนวน 15 ชั่วโมงบิน
  • ระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์
  • อัตราค่าบริการ 75,000 บาท/คน

หมายเหตุ :

1.ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าอาหารและที่พัก / Gain Experience

ติดต่อสอบถาม