พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา
REMOTE PILOT VISUAL LINE OF SIGHT CERTIFICATE / RVC : Fixed-Wing รุ่นที่ 2

REMOTE PILOT VISUAL LINE OF SIGHT CERTIFICATE / RVC : Multi-Rotor รุ่นที่ 16-17

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566

ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ