พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม IRPC ⭐️ รุ่นที่ 2 ⭐️

หลักสูตรรับรองครูการบินอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา
แบบปีกหมุน/ IPRC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 2

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565

ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ